Praktické informácie

Právny predpis

Predmet

Zákon NR SR 182/93 Z.z

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novela 268/2007 zákona 182/93

účinná od 1.7.2007

Dôvodová správa k novele 268/2007

užitočná pomôcka pre správny výklad...

Vyhláška ÚRSO 630/2005

vyhláška ÚRSO o rozpočítavaní tepla a TUV

Zákon NR SR 124/1996 Z.z.

o štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon NR SR 656/2004

o energetike

Zákon NR SR 657/2004 Z.z.

o tepelnej energetike

Zákon NR SR 40/1964 Z.z.

občiansky zákonník

Zákon NR SR 311/2001 Z.z.

zákonník práce

Zákon NR SR 142/2005 Z.z.

zákon o metrológii

Zákon NR SR 99/1963 Z.z.

občiansky súdny poriadok