Služby

Špecifikácia ponúkaných služieb

Zabezpečenie celkovej prevádzky objektu v zmysle zmluvy o výkone správy v oblastiach:

Výkon správy

 • dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávka vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • drobná údržba spoločných častí domu
 • zimná údržbu priľahlých chodníkov a komunikácií
 • udržiavanie zelene v okolí domu
 • kontrola a servis výťahov
 • kontrola a servis plynových kotolní
 • zabezpečenie deratizácie, dezinsekcie
 • zabezpečenie dodržiavania protipožiarnych predpisov
 • poistenie domu
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednajú u správcu.                       

Technická agenda

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaného objektu
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • zabezpečenie revízií a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • vykonávanie kontroly protipožiarnych zariadení
 • zabezpečenie pravidelných revízií a kontrol zdvíhacích a elektrických zariadení a bleskozvodov.

Ekonomická agenda

 • založenie a vedenie samostatného bankového účtu pre účely prevádzky a pre účely fondu údržby a opráv
 • komplexné vedenie účtovníctva a s tým súvisiacej agendy
 • vykonávanie úhrad dodávateľom súvisiacich s prevádzkou domu
 • vypracovanie zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom
 • sledovanie úhrad jednotlivých vlastníkov
 • evidencia preplatkov a nedoplatkov a ich riešenie
 • spracovanie ročných vyúčtovaní skutočných nákladov
 • finančné vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročných vyúčtovaní
 • vymáhanie nedoplatkov
 • evidencia zmlúv jednotlivých dodávateľov.
Bytový dom BDIV, Vajnorská 98, Bratislava

Bytový dom BDIV, Vajnorská 98, Bratislava

v správe od roku 2002
146 bytov, 18 administratívnych priestorov, 30 obchodných priestorov, 188 parkovacích státí v podzemnej garáži a 100 vonkajších parkovacích miest


Bytový dom PLATAN, Bajkalská 5, Bratislava

Bytový dom PLATAN, Bajkalská 5, Bratislava

v správe od roku 2005
73 bytov, 20 administratívnych priestorov, 11 obchodných priestorov, 151 parkovacích miest


Bytový komplex ZLATÁ NOHA, Tupého 21, Bratislava

Bytový komplex ZLATÁ NOHA, Tupého 21, Bratislava

v správe od roku 2007
62 bytov v troch objektoch, 99 parkovacích miest – 82 garážových státí, 17 garážových boxov


Administratívna budova PRELUKA, Nám Slobody 11, Bratislava

Administratívna budova PRELUKA, Nám Slobody 11, Bratislava

v správe od roku 2004
kancelárie a obchodné priestory 2 200 m2, 7 garážových státí, 41vonkajších státí


Logistické centrum LOGIBOX, Bratislava

Logistické centrum LOGIBOX, Bratislava

v správe od roku 2011
4 500 m2 priestorov, 3 600 m2 skladov, 165 parkovacích miest